« بهار عمر » یوسف سعادتی خزان شد
و این هنرمند خوشنویس جوان و دوست داشتنی اردبیلی
جمعه 93.09.14 در خاک ابدیت آرام گرفت.

یوسف سعادتی

درگذشت ایشان را حضور خانواده و بازماندگان محترمشان
و خوشنویسان و اساتید اردبیل تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
روحش شاد و یادش گرامی.