مصاحبه خواندنی فصلنامه فرهنگی اجتماعی «مانا» با
استاد علی دایم امید


(5 تصویر)

مصاحبه فصلنامه مانا با استاد علی دایم امید

مصاحبه فصلنامه مانا با استاد علی دایم امید


مصاحبه فصلنامه مانا با استاد علی دایم امید

مصاحبه فصلنامه مانا با استاد علی دایم امید

برچسب ها :
استاد علی دایم امید ,  خوشنویسی ,  خوشنویسی تبریز ,