همه عمر برندارم سر از این خمار مستی
که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد
دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

دو بیت از شعر سعدی
به خط آقای اکبر مشتاق پور
(از خوشنویسان تبریز و عضو شورای انجمن خوشنویسان تبریز)
که جهت حضور در اولین جلسه دوره آموزشی 10جلسه ای استاد امیرخانی تحریر شده بود.


اکبر مشتاق پور - دیماه 1392

استاد امیرخانی از قدرت دست آقای مشتاق پور تعریف کردند
و تذکرات و توضیحاتی درخصوص ترکیب بیان نمودند.
برچسب ها :
خط ,  نستعلیق ,  اکبر مشتاق پور ,  خوشنویسی تبریز ,